Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)

Algemene voorwaarden van igus® GmbH (hierna genoemd igus®)

Versie: april 2024


I. Toepassingsgebied

1. De productaanbiedingen van igus® zijn uitsluitend bestemd voor ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. Deze algemene zakelijke voorwaarden gelden dus uitsluitend voor bedrijven. Onder ondernemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.


2. Deze algemene zakelijke voorwaarden zijn geldig voor alle tussen igus® en haar klanten gesloten overeenkomsten. In het geval van een lopende zakenrelatie zijn ze ook geldig voor toekomstige overeenkomsten, zelfs als er niet opnieuw uitdrukkelijk naar verwezen wordt, als ze door de klant ontvangen zijn voor een bestelling die eerder door igus® bevestigd werd. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de klant zijn voor igus® alleen bindend als ze door igus® uitdrukkelijk worden erkend. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene zakelijke voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

II. Sluiten van overeenkomsten

1. Bestellingen worden pas bindend na bevestiging door igus®. Kwaliteitsnormen en de toepassing van klantspecifieke afspraken moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Voor wijzigingen van en aanvullingen op de contractvoorwaarden is de schriftelijke toestemming van igus® vereist. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend, tenzij ze zijn aangemerkt als bindende aanbiedingen. igus® is niet verplicht overeenkomsten te sluiten of bestellingen te aanvaarden of contractuele wijzigingen goed te keuren.

2. Verklaringen en opgaven van de klant – in het bijzonder bestellingen of afroepen van goederen, prijzen, hoeveelheden en leveringsdata – die via een elektronische gegevensuitwisseling (EDI) worden gedaan, zijn alleen juridisch bindend als ze uitdrukkelijk in tekstvorm door igus® zijn bevestigd. Dit is ook van toepassing indien igus® een elektronische gegevensuitwisseling is overeengekomen. igus® is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of transmissiefouten tijdens een elektronische gegevensuitwisseling.

III. Prijzen

De prijzen gelden af fabriek, exclusief vracht, douanerechten, invoerheffingen en verpakking plus btw tegen het geldende tarief, tenzij anders overeengekomen. Bij nieuwe bestellingen of vervolgbestellingen is igus® niet gebonden aan de eerdere prijzen. Tenzij anders overeengekomen, gelden de prijzen alleen voor de overeengekomen leveringshoeveelheden, leverings-batchgroottes of minimale bestelhoeveelheden en moeten deze worden nagekomen.

IV. Leverings- en acceptatieverplichtingen

1. Leveringstermijnen zijn geen vaste termijnen, tenzij deze uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid en overeengekomen. De leveringstermijnen beginnen te lopen na ontvangst van alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, evenals de betaling van een eventueel overeengekomen aanbetaling en een eventuele overeengekomen levering van materialen door de klant. Indien de levering buiten de schuld van igus® onmogelijk is, wordt de leveringsdatum geacht te zijn nagekomen bij de kennisgeving van de verzendgereedheid.   

2. Tenzij een vaste datum is overeengekomen, is igus® pas in verzuim na ontvangst van een schriftelijke aanmaning en het verstrijken van een respijttermijn van ten minste 48 uur. Indien na het verstrijken van de respijttermijn geen levering heeft plaatsgevonden om redenen waarvoor igus® verantwoordelijk is, dan heeft de klant het recht om schadevergoeding wegens verzuim te eisen of om zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien de klant bij het instellen van de respijttermijn igus® schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de afwijzing van de contractuele prestatie. Behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet van igus®, is iedere schadevergoeding wegens verzuim beperkt tot maximaal 5% van dat deel van de levering dat niet tijdig is geleverd.   

3. In het geval van afroeporders zonder specifieke contractuele voorwaarden, batchgroottes en acceptatiedata, kan igus® uiterlijk drie maanden na de bevestiging van de order verzoeken om een bindende bepaling ter zake. Voldoet de klant niet binnen drie weken aan dit verzoek, dan heeft igus® het recht om een respijttermijn van twee weken in te stellen en na afloop van deze respijttermijn de overeenkomst te ontbinden of de levering te weigeren en schadevergoeding te eisen. 

4. Indien de klant zijn acceptatieverplichtingen niet nakomt, dan zal igus®, onverminderd zijn andere rechten, niet beperkt worden door enige regelgeving met betrekking tot verkoop uit eigen beweging, maar veeleer het recht hebben om de geleverde goederen aan een derde te verkopen, nadat hij de klant vooraf van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld. Als igus® de leveringsgoederen terugneemt als een gebaar van goodwill, moeten ze in onberispelijke staat zijn, in hun originele verpakking en vrachtvrij geleverd binnen een overeengekomen tijdsbestek. igus® heeft het recht om gepaste kosten aan te rekenen voor de kosten die het maakt om de goederen terug te nemen. 

5. Indien een overeenkomst door de klant wordt opgezegd om redenen waarvoor igus® niet verantwoordelijk is, is de klant verplicht om alle afgewerkte producten in de reeds bestelde of goedgekeurde hoeveelheden tegen de overeengekomen prijzen alsook alle onafgewerkte producten te aanvaarden tegen terugbetaling van de door igus® voor de productie ervan gemaakte kosten.

V. Overmacht

1. Gebeurtenissen van overmacht ontslaan igus® voor de duur ervan van haar contractuele prestatieverplichtingen. Als gebeurtenissen van overmacht worden met name beschouwd (a) natuurrampen zoals branden, overstromingen, aardbevingen, orkanen of andere extreme natuurverschijnselen (b) burgerlijke onlusten, oorlogen, sabotage, terreuraanslagen, epidemieën of pandemieën en andere soortgelijke onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenissen (c) stakingen, (d) stroomstoringen of het uitvallen van telecommunicatielijnen (e) maatregelen uitgevaardigd door de wetgever, de overheid of door rechtbanken of overheidsinstanties, ongeacht hun wettigheid. Gebeurtenissen van overmacht omvatten eveneens grondstoffentekorten of vertragingen of knelpunten in de levering van grondstoffen of vervangingsonderdelen of in de beschikbaarheid van transport, indien en voor zover zij veroorzaakt zijn door (i) een gebeurtenis van overmacht geleden door een leverancier van igus® of (ii) ernstige marktverstoringen of (iii) gebaseerd zijn op het feit dat een leverancier van igus® de productie of levering van een grondstof of van vervangingsonderdelen heeft gestaakt om redenen waarvoor igus® niet verantwoordelijk is.

2. In geval van overmacht, die niet slechts tijdelijk is, maar het igus® blijvend onmogelijk maakt haar contractuele verplichtingen na te komen of – naar behoren rekening houdend met de belangen van de klant – het igus® onredelijk maakt haar contractuele verplichtingen na te komen, hebben zowel igus® als de klant het recht zich terug te trekken uit het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst.

3. De klant heeft het recht om betalingen voor goederen en diensten die igus® niet verplicht is te leveren of te leveren als gevolg van een overmachtsituatie, in te houden totdat deze gebeurtenis eindigt. igus® is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten opgelopen door, of als gevolg van, een geval van overmacht.

VI. Verpakking, verzending, risico-overdracht

Tenzij anders overeengekomen, kiest igus® de verpakking, verzendmethode en verzendroute naar eigen goeddunken. Zelfs in het geval van levering franco huis gaat het risico over op de klant wanneer de goederen de fabriek van igus® verlaten. In het geval van vertragingen in de verzending om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt het risico overgedragen bij de kennisgeving van de gereedheid voor verzending. Op schriftelijk verzoek van de klant worden de goederen op kosten van de klant verzekerd tegen opslag, breuk, transportschade en brandschade.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De door igus® geleverde goederen (Voorbehouden Goederen) blijven eigendom van igus® totdat alle betalingsvorderingen die igus® op de klant heeft, volledig zijn voldaan. Voor zover de waarde van de zekerheidsrechten het bedrag van alle gewaarborgde betalingsvorderingen met meer dan 15% overschrijdt, zal igus® op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven; in het geval dat een dergelijke vrijgave wordt gedaan, heeft igus® het recht om tussen de verschillende zekerheidsrechten te kiezen. 

2. Tijdens het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden de goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen en is de wederverkoop ervan slechts toegestaan in het kader van gebruikelijke handelstransacties en alleen op voorwaarde dat de klant met zijn eigen klant eveneens een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen overeenkomstig de bepalingen van deze Paragraaf VII. 

3. In het geval van een doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de klant, draagt de klant hierbij alle toekomstige betalingsaanspraken uit de doorverkoop met alle bijkomende rechten voor zekerheidsdoeleinden over aan igus® zonder dat hiervoor bijkomende speciale verklaringen vereist zijn. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere goederen worden doorverkocht zonder dat voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud een afzonderlijke prijs wordt aangeduid, draagt de klant hierbij aan igus® het deel van de totale betalingsvordering over dat overeenstemt met de nettoprijs voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud die door igus® wordt gefactureerd.  

4. Het is de klant toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken, te vermengen of te combineren met andere goederen. Elke verwerking moet worden uitgevoerd voor igus®; in geval van een combinatie of een vermenging van de Voorbehouden Goederen met andere goederen die niet aan igus® toebehoren, heeft igus® recht op de mede-eigendom van de nieuwe goederen in een verhouding die gelijk is aan de verhouding van de nettoprijs van de gemengde of gecombineerde Voorbehouden Goederen die door igus® worden gefactureerd, tot de waarde van de rest van de goederen op het moment van de vermenging of combinatie. De nieuwe goederen die ontstaan door de verwerking, combinatie of vermenging worden beschouwd als Voorbehouden Goederen. De bepaling betreffende de overdracht van de betalingsvordering overeenkomstig bovenvermeld artikel 3 is eveneens van toepassing op de nieuwe goederen; de overdracht vindt echter slechts plaats ten belope van de nettoprijs van de door igus® gefactureerde verwerkte, gecombineerde of gemengde Voorbehouden Goederen. 

5. Tot de herroeping is de klant gemachtigd om de aan igus® overgedragen betalingsvorderingen voor zekerheidsdoeleinden te innen. In geval van een belangrijke reden – in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, staking van betalingen, opening van een faillissementsprocedure of gerechtvaardigde aanwijzingen van buitensporige schulden of dreigende insolventie van de klant – heeft igus® het recht de machtiging van de klant om de betalingsvorderingen te innen, in te trekken. igus® heeft te allen tijde het recht de overdracht van de zekerheid bekend te maken of de bekendmaking ervan door de klant te eisen.    

6. In het geval van inbeslagnames, verbeurdverklaringen of andere desinvesteringen of ingrepen door derden, moet de klant igus® hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Op verzoek van igus® is de klant verplicht om igus® alle informatie en documenten te verstrekken die nodig is voor het doen gelden van de rechten van igus® tegenover de eindklant van de klant. 

7. Indien igus® zijn herroepingsrecht uitoefent, is de klant verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te sturen. Het terugnemen van de eigendomsvoorbehoud-goederen of het doen gelden van eigendomsvoorbehoud houdt geen ontbinding van de overeenkomst in, tenzij igus® dit uitdrukkelijk heeft verklaard.

VIII. Verplichtingen om defecten te onderzoeken en te melden, aansprakelijkheid voor defecten

1. De klant is verplicht om de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken en transportschade. Duidelijke gebreken omvatten ook het ontbreken van handleidingen en de levering van verkeerde goederen of onvoldoende hoeveelheden. Dergelijke overduidelijke gebreken moeten binnen twee weken na levering schriftelijk aan igus® worden gemeld. In het geval van verborgen gebreken moet het gebrek onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Bij niet-naleving van de verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd met betrekking tot het desbetreffende gebrek. 

2. Gebreken in de geleverde goederen - met inbegrip van de handleidingen - moeten binnen de verjaringstermijn worden verholpen nadat de klant igus® van het gebrek op de hoogte heeft gesteld. Naar keuze van igus® kan igus® een niet-defect vervangend onderdeel leveren of het defect op eigen kosten repareren. In het geval van een vervangende levering is de klant verplicht om de defecte goederen terug te sturen naar igus®. 

3. Als het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen, of als het verhelpen of de vervangende levering om andere redenen niet succesvol was, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de aankoopprijs eisen of zich terugtrekken uit de overeenkomst. Een mislukking van de poging tot rectificatie kan alleen worden aangenomen indien (i) igus® voldoende gelegenheid heeft gehad om een rectificatie uit te voeren, of een vervangende levering te doen, zonder dat het gewenste succes is bereikt, of (ii) de rectificatie of de vervangende levering onmogelijk is, of (iii) de rectificatie of de vervangende levering door igus® is afgewezen of onredelijk is vertraagd, of (iv) er gerechtvaardigde twijfels bestaan over de kans van slagen van de rectificatie of de vervangende levering, of (v) de rectificatie of de vervangende levering om andere redenen onredelijk is. 

4. De verjaringstermijn bedraagt 24 maanden na de overdracht van het risico. 

5. Doorslaggevend voor de kwaliteit en het ontwerp van de producten zijn de geleverde monsters, die op verzoek van igus® voor testdoeleinden aan de klant worden voorgelegd. De verzekering van specifieke kenmerken van de geleverde goederen en voor de prestaties van matrijzen vereist een schriftelijke bevestiging in de orderbevestiging. De verwijzing naar technische normen of standaarden dient enkel als productbeschrijving en vormt geen kwaliteitsgarantie. Indien igus® de klant buiten het kader van de contractuele prestatie van igus® heeft geadviseerd, is igus® alleen aansprakelijk voor de functionaliteit en de geschiktheid van de geleverde goederen indien en voor zover igus® uitdrukkelijk schriftelijk een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De stand van de technologie op het moment dat de bestelling wordt aanvaard, is bepalend.   

6. In gevallen van toeleveringsketens waarbij de eindklant een consument is, zal de regresaansprakelijkheid van igus® voortvloeien uit de toepasselijke dwingende wettelijke wetgeving. igus® is niet aansprakelijk voor goodwillregelingen die niet door igus® zijn goedgekeurd. De aansprakelijkheid van igus® in verband met terugroepacties is beperkt tot terugroepacties die verplicht werden opgelegd door de bevoegde autoriteiten; igus® is niet aansprakelijk voor vrijwillige terugroepacties.

IX. Beperkingen algemene aansprakelijkheid

1. In alle gevallen waarin igus®, in afwijking van de bovenstaande bepalingen, krachtens contractuele of wettelijke bepalingen verplicht is schadevergoeding te betalen of uitgaven te vergoeden, is igus® alleen aansprakelijk indien en voor zover igus® of de perso(o)n(en) van wie igus® zich bedient om zijn verplichtingen na te komen, opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld of verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid hebben veroorzaakt.  De risicoaansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet en de aansprakelijkheid voor het nakomen van een kwaliteitsgarantie blijven onaangetast. 

2. Anders is igus® alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartner mag vertrouwen (kardinale verplichtingen). In dit verband is de aansprakelijkheid van igus® beperkt tot de contractueel gebruikelijke en voorzienbare schade; bij het bepalen van het bedrag van de schadeclaims die door igus® moeten worden voldaan, moet op passende wijze rekening worden gehouden met de aard, omvang en duur van de zakelijke relatie, eventuele medeoorzaken en fouten van de klant en een eventuele bijzonder ongunstige inbouwsituatie van de goederen. In het bijzonder moeten de schade, kosten en uitgaven ten laste van igus® in een redelijke verhouding staan tot de waarde van de goederen. Bij toepassing van deze principes is de aansprakelijkheid van igus® beperkt tot het laagste bedrag van de twee volgende bedragen: (a) het bedrag dat gelijk is aan drie keer de omzet (netto) die igus® met de klant heeft behaald in de laatste 12 maanden voordat de schadegebeurtenis zich voordeed, of (b) het bedrag van EUR 1.000.000. 

3. Indien door igus® geleverde producten herhaaldelijk gebreken van hetzelfde type vertonen, is     voor het bepalen van de omvang van de aansprakelijkheid van igus® op basis van een referentiemarktprocedure vereist dat de onderliggende referentiemarkt ten minste 40% van de totale markt omvat.     

4. Geen van de bovenstaande bepalingen mag een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant betekenen of tot gevolg hebben.

X. Betalingsvoorwaarden en betalingsachterstand

1. Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs voor leveringen of andere diensten betaalbaar met een korting van 2% binnen 14 dagen en zonder korting binnen 30 dagen na de factuurdatum. De toekenning van een korting vereist dat alle eerder te betalen, onbetwiste facturen volledig worden voldaan.

2. Overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn onderhevig aan een positieve kredietcontrole. igus® behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren tijdens de duur van het contract. Als dit leidt tot een andere beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant in vergelijking met het moment van het sluiten van het contract, kan igus® eisen dat de betalingsvoorwaarden dienovereenkomstig worden aangepast, in het bijzonder dat de betalingstermijnen worden verkort, vooruitbetalingen moeten worden gedaan of zekerheden moeten worden gesteld.

3. Indien de betaling niet voor de overeengekomen betalingsdatum wordt verricht, wordt rente in rekening gebracht tegen het tarief van negen procentpunten boven de respectieve basisrentevoet; igus®'s recht om een hoger bedrag aan betalingsverzuimschade te documenteren blijft onaangetast.

4. Indien de klant in betalingsverzuim is, heeft igus® het recht om alle uitstaande leveringen in te houden of vooruitbetalingen te eisen, evenals, na het stellen van een passende respijtperiode, de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding wegens wanprestatie te eisen.

5. De klant mag alleen compenseren of een retentierecht doen gelden als zijn vorderingen onbetwist zijn of door een onherroepelijk vonnis zijn toegekend.

XI. Tools en monstername

1. Het gereedschap dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de contractgoederen is en blijft altijd het exclusieve eigendom van igus®, zelfs als het voor bepaalde producten uitsluitend voor rekening van de klant werd vervaardigd of aangekocht, en ongeacht of de klant heeft bijgedragen in de kosten voor de vervaardiging of aankoop van het gereedschap.    

2. Eventuele gereedschaps- en/of setup-kosten – inclusief proportionele kosten – die door de klant moeten worden betaald, worden betaalbaar na overlegging van de eerste monsters van de overeengekomen en juiste kwaliteit en de bijbehorende documentatie in overeenstemming met de AIAG (Automotive Industry Action Group), VDA(Verband der Automobilindustrie e.V.) of de industrienorm zonder dat een formele goedkeuring van de klant of de eindklant vereist is.  

3. De kosten voor een eenmalig bemonsteringsproces omvatten niet de kosten voor test- en verwerkingsapparaten en voor wijzigingen die door de klant worden aangevraagd. De kosten voor bijkomende bemonsteringsprocessen die noodzakelijk worden om redenen die toe te schrijven zijn aan igus® worden gedragen door igus®.

XII. Verstrekking van materialen

Indien met de klant is overeengekomen dat de klant materialen zal aanleveren, dienen deze materialen voor rekening en risico van de klant met een gepaste hoeveelheidstoeslag van minimaal 5% tijdig en foutloos te worden aangeleverd. Bij niet-naleving van deze verplichting wordt de leveringsdatum op gepaste wijze verlengd. Behoudens overmacht betaalt de klant alle extra kosten – met name voor productieonderbrekingen – die igus® maakt als gevolg van het niet tijdig of niet op de overeengekomen wijze leveren van de materialen.

XIII. Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van of in verband met de vervaardiging en levering van contractproducten door igus®, in het bijzonder op modellen, mallen en apparaten, ontwerpen en schetsen ontworpen door igus® of door derden in opdracht van igus®, zijn het exclusieve eigendom van igus®, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in het bijzonder in gevallen van gezamenlijke ontwikkelingsprojecten of op kosten gebaseerde ontwikkelingsopdrachten. 

2. Indien igus® moet leveren volgens schetsen, modellen, monsters van de klant of met gebruikmaking van door de klant verstrekte onderdelen, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de eigendomsrechten van derden niet worden geschonden. De klant vrijwaart igus® van alle aanspraken van derden en vergoedt igus® alle geleden schade. Indien het igus® door een derde verboden wordt om contractproducten te vervaardigen of te leveren op basis van eigendomsrechten van deze derde, dan heeft igus® het recht om, zonder enige verplichting om de juridische situatie te onderzoeken, alle werkzaamheden te staken. Schetsen en modellen die aan igus® zijn verstrekt en die niet tot een bestelling hebben geleid, worden op verzoek geretourneerd; anders heeft igus® het recht om deze drie maanden na het doen van haar aanbieding te vernietigen.

XIV. Plaats van uitvoering en rechtsgebied

De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van igus®. Naar keuze van igus® is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van igus of van de klant. Op de contractuele relaties van igus® en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van collisie- of rechtskeuzebepalingen die zouden leiden tot de toepassing van een andere wet. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

XV. Speciale contractuele voorwaarden en kwaliteitsborgingsovereenkomst voor klanten van de automotive lagertechniek

Hier vindt u de speciale contractvoorwaarden voor autolagertechniek-klanten.

XVI. EU-sanctiepakketten tegen individuele landen

Het is erg belangrijk voor igus GmbH om te voldoen aan de eisen van de Duitse overheid en de Europese Unie. Met het 12e sanctiepakket van de Europese Unie is een nieuw niveau van handelsbeperkingen ingevoerd. Met onmiddellijke ingang zijn bedrijven wettelijk verplicht om de wederuitvoer van bepaalde goederen naar Rusland contractueel te verbieden ("no-Russia clause") en om een wederuitvoerclausule overeen te komen met de respectieve zakenpartner. We willen u uitdrukkelijk wijzen op uw verplichting om de bestaande exportwetgeving na te leven. Bovendien is elke overeenkomst die met onmiddellijke ingang met u wordt gesloten onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat deze pas als rechtsgeldig met igus GmbH wordt beschouwd wanneer een volledige export-/verzendvergunning (indien vereist) is verstrekt. Als de bevoegde autoriteit de vereiste toestemming niet afgeeft, is dat een schending van de wet en wordt het met u gesloten contract als nietig beschouwd en kunnen beide partijen geen aanspraak maken op schadevergoeding. Elke aansprakelijkheid van igus GmbH voor schade wordt ook volledig uitgesloten.


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.